Scoop!

 

ekobrottstegi

ekobrott

Advertisements

10 Responses

 1. ΟΠΑ. τι βλεπω? Αρχισε η διαδικασια της τιμωριας?Αυτο μαγκες επρεπε να ειχε γινει προ 2 χρονια. Μονο αυτα καταλαβενουν τα κομμουνια. Τωρα του φεξε του απαταιωνα του Καριοφυλλη. Σε λιγο θα εχει πολλους συντροφους με λευκα ενδυματα και ερυθρα Πασουμακια διπλα του. Απο τον παραμορφομενο προγναθικο ΚΑΡΑΝΙΚΑ μεχρι την Χοντροκωλα νομικο.Θα γινει το μπουντρουμι καθαρη ΚΟΒ του ΚΚΕ. Αυτη την φωτογραφια να την στειλετε σαν χαιρετισμο στο επικειμενο συνεδριο του ΒΟΘΡΟΥ. Φιλακια στον Φωτογραφο τηςσελιδας απο τον θειο ΙΒΑΝ.

 2. Är det sannt? Misstroende Votum utlyst för STEGHS ordförande o sekreterare? Kan någon upplysa oss om vad som är sannt och eventuellt kommentera nedan inkomna nyheter?
  1. Vill 9 ledamöter avsätta Th. Tsappos o sittande styrelse?
  2. Är det därför Lördgsskolan ville avgå från Stiftelsen, för att deras representnter, som undertecknar nedan inkomna misstroende votum inte skall delta?
  3. Vad spelar Terzakis för roll? OK allt det där med KKE kommunisterna, men nu finns det även en från höger med. Är högern överens om att Stiftelsen styrs olagligt och vill att bl.a low-competence typer a´la Terzakis ska representera de?

  Objective Upplyssning sökes!
  ————————————
  Δημοσιεύτηκε 28/04/2009 από vregmenisanida επιστολή-προτροπή προς τον πρόεδρο της Στέγης για κάλεσμα σε Γενική Συνέλευση, μετά απο σχεδόν 14 μήνες. Η επιστολή υπογράφεται απο τους αντιπροσώπους όλων των Συλλόγων που συμμετέχουν στο ΔΣ της Στέγης, εξαιρουμένου του S:t Johannes Theologen.

  Το περιεχόμενο είναι αποκαλυπτικό της κατάστασης που επικρατεί στην Στέγη και άκρως αποκαλυπτικό. Αφορά δε σε πολλά ζητήματα και το σχολείο…

  Till

  Theofil Tsappos och

  Verkställande Utskottet

  Grekiska Kulturhuset

  Idungatan 4

  113 45 STOCKHOLM

  Uppmaning till omgående kallelse till styrelsesammanträde

  Enligt §5 i stiftelsens stadgar kräver vi, undertecknande ledamöter i stiftelsens styrelse, att ordföranden Theofil Tsappos omedelbart, dock senast 2009.05.03, kallar till styrelsemöte. Vi uppmärksammar även ordföranden på att sammanträdet skall hållas i Kulturhusets lokaler på dag eller tid som inte kolliderar med ledamöternas arbetstider dvs under en helg eller på kvällstid.

  Vi anser att ordföranden och hela VU har misskött sitt uppdrag på ett så grovt sätt att de inte längre har vårt förtroende och vi ämnar rikta misstroendevotum mot dem under kommande sammanträde.

  Denna brist på förtroende baseras på ordförandens och VUs verksamhet under den tid de har haft sitt mandat på Kulturhuset. Vi anser att alla har överträtt sina befogenheter vid ett flertal tillfällen och dessutom på ett avsevärt sätt skadat stiftelsens anseende och intressen. De allvarligaste av dessa punkter tas upp nedan.

  Ordföranden förpliktigas av §5 i stiftelsens stadgar att minst 2 gånger per år kalla till styrelsemöte. Så har ej skett och något styrelsemöte har inte hållits sedan mars 2008. Ordföranden och VU undviker att kalla till sammanträde pga att de för närvarande inte är i majoritet.
  Ordföranden förpliktigas av §5 i stiftelsens stadgar att, då minst 4 ledamöter så begär, kalla till styrelsemöte för att behandla de ärenden som dessa ledamöter framställer. Så har ej skett. Ordföranden erhöll den 9.e februari 2009 en begäran om kallelse till omgående styrelsesammanträde för att behandla vissa ärenden. Vid den kallelse till styrelsemöte som utgick i mars 2009 upptas inget av dessa.
  VU skadar stiftelsen då dess ledamöter aktivt och med olika medel försöker splittra dess styrelse. Detta bl a genom att man försöker upphäva representantskapet för Grekiska Lördagsskolan och avlägsna dess två ledamöter.
  Enligt §15 i stiftelsens stadgar skall revisionsberättelsen överlämnats till styrelsen. Så har ej skett. Årsredovisningen för år 2007 har ej överlämnas till hela styrelsen för granskning och underskrift utan endast till vissa ledamöter. Detta har föranlett Länsstyrelsen i Stockholms Län att utge ett föreläggande mot de ledamöter som inte fått och därmed inte undertecknat årsredovisningen att, vid vite à 5.000 kr, inkomma med ett undertecknat exemplar. Detta utan möjlighet för dessa ledamöter att granska det underliggande materialet. Då hela styrelsen är ansvarig för stiftelsens verksamhet, är det av mycket stor vikt att varje enskild ledamot får all adekvat information om verksamheten och ges möjlighet att påverka den. Vad gäller årsredovisningen för 2008, har denna delats ut av kassören Evaggelou ”på stående fot” i Länsstyrelsens entréhall vid det hastigt inställda styrelsemötet den 7.e april tillsammans med en uppmaning att lämna in den undertecknad vid nästa styrelsemöte. Här måste tilläggas att Evaggelou tillägg att han delar ut årsredovisningen inför Mikael Wiman för att ha ett ”vittne” var en ren förolämpning mot alla närvarande ledamöter.
  Enligt §3 i stiftelsens stadgar skall Kvinnoföreningen representeras i stiftelsen med en representant. Detta har bekräftats av herrarna Dalianis och Frangos i en skrivelse till Mikael Wiman och även klargjorts vid ett flertal tillfällen av Länsstyrelsen, senast i ett meddelande daterat 2009.03.19. Detta meddelande har föranletts av en skrivelse daterad 2009.03.09 där ordföranden begär ett utlåtande om Kvinnoföreningens ställning. Trots detta envisas ordföranden och VU med att ifrågasätta Kvinnoföreningens rätt till representation i stiftelsens styrelse och har tagit upp ärendet som en punkt i dagordningen till det inställda sammanträdet den 7:e april. Dessutom har ordföranden och sekreteraren, helt emot stadgarna och Länsstyrelsens tidigare beslut i frågan, enligt sina skrivelser daterade 08.03.25 och 08.05.26 ”beslutat” att Kvinnoföreningen inte skall representeras i stiftelsen.
  Enligt §1 i stiftelseurkunden har stiftelsen till uppgift att främja kulturell verksamhet. För detta ändamål förvaltas fastigheten vilken skall utgöra stiftelsens verksamhetscentrum. Denna uppgift, som är grunden för stiftelsens existens, har grovt åsidosatts av det nuvarande VU. Vid styrelsemötet i mars 2008 fattade man efter majoritetsomröstning beslutet, på förslag av sekreteraren, att ställa in all kulturell verksamhet under två år för att inte belasta stiftelsens ekonomi. Dessutom har man vägrat tillgång till lokalerna för olika grupper som bedrev sin kulturella verksamhet där. Några dagar efter sitt tillträde i januari 2008 och med en veckas varsel, nekade Kastrinakis via sms tillgång till lokalerna för Grekiska Föreningen i Stockholm vilken hade bokat in sig för två kulturevenemang. I februari avvisades föreningens dansgrupp som hade haft sina repetitioner där under flera år. Kort därefter och utan någon som helst förvarning, låstes stiftelsens egen kör, bestående av 25 personer, ute och VU fattade beslutet att de inte vill ha någon kör. I ett brev från T. Tsappos daterat 08.02.15 informeras dessutom Grekiska Föreningen i Stockholm om att man kräver att föreningen skall betala retroaktivt 13.000 kr i hyra för föregående hösts repetitioner samt hela kostnaden för maestron sedan kören bildades. Det sista i raden av dessa beslut är att danslärare Elli Christakis två dansgrupper, som har haft sina repetitioner i lokalerna sedan elva år tillbaka, avhyses fr.o.m den 20:e april. Ordföranden och VU har, genom sitt agerande, grovt åsidosatt sina åtaganden och sakta förvandlat Kulturhuset till ett dött skal där knappast någon kulturverksamhet pågår, helt i linje med sitt beslut. Tilläggas bör att dansgruppernas verksamhet inte har belastat Kulturhuset ekonomiskt och danslärarna arbetar ideellt. Samtidigt som alla grekiska kulturaktiviteter utesluts, överlåts lokalerna till diverse svenska och tjeckiska grupper som bedriver sin verksamhet där.
  VUs ledamöter anklagas för grov inblandning i andra organisationers interna angelägenheter samt falskt intygande i syfte att tillvarata sina egna, högst personliga intressen. Herrarna Kastrinakis, Deboneras, Gougoulakis, Lekkos med fleras inblandning i Grekiska Lördagsskolans affärer har, förutom att den har skapat en kaotisk situation i skolan, misskrediterat stiftelsen så till den grad att det kommer att bli oerhört svårt att återupprätta dess anseende bland hundratals föräldrar.
  VU anklagas för utpressning och hot mot enskilda styrelseledamöter i syfte att tillvarata sina egna intressen. Hot och utpressning har bedrivits mot C. Zotiadis i stiftelsens lokaler samt per telefon mot Svensk-Cypriotiska Föreningens ordförande Maria Gullberg. I det senare fallet har Tsappos försökt avstyra att Cypriotiska Föreningens representant deltar i styrelsesammanträdet den 7:e april 2009 alternativt att hon inte deltar i omröstningen om misstroendevotum som kommer att riktas mot ordföranden och VU.
  VU anklagas för lögnaktiga påståenden, nedsättande uttalanden samt förolämpande tillmälen riktade mot vissa styrelseledamöter och organisationer i syfte att tillvarata era egna intressen. Genom grova lögner och förolämpningar försöker ni skapa en opinion som gynnar er själva. Detta har till följd att stiftelsens anseende skadas å det grövsta. Genom detta agerande anser i nuläget många människor att stiftelsen är en institution från vilken man bör hålla sig på behörigt avstånd. Att reparera den skada som herrarna Kastrinakis, Lekkos, Deboneras, Kotaidis, Sandalis mm har åstadkommit gentemot stiftelsen kommer att ta mycket lång tid och kräva idogt arbete.
  Ordföranden och VU anklagas för grovt åsidosättande av sina åligganden samt grovt maktmissbruk. Ordföranden är ytterst ansvarig för VUs verksamhet. Bland annat tillfaller det hans ansvar att se till att ändringsanmälan om nya representanter meddelas till Länsstyrelsen. Så har ej skett. I mars månad skickades en ändringsanmälan från Grekiska Föreningen med namnet på föreningens nye suppleant. Denna anmälan skickades även till Länsstyrelsen. Enligt uppgift den 7:e april, har ingen information om detta skickats till Länsstyrelsen från stiftelsen. Detta är ett grovt åsidosättande av ens åligganden. I början av april skickades även en ändringsanmälan från Svensk-Cypriotiska Föreningen. Denna anmälan slängdes av Kastrinakis enligt egen uppgift som förmedlades till Svensk-Cypriotiska Föreningens representant Panagiota Christofi vid ett möte hon hade med honom och ordföranden i stiftelsens lokaler den 5:e april. Detta är bara två exempel på grovt maktmissbruk som ordföranden, sekreteraren och vissa andra ledamöter ägnar sig åt. Förutom det oetiska i ordförandens och sekreterarens förfarande, är det hela en fråga om rättssäkerhet. Organisationerna har valt nya representanter men tvingas att antingen godta att den gamle representanten deltar i styrelsen eller att, tills frågan är löst, dra tillbaka både sin gamla och nya representant.
  VU anklagas för att ha förvandlat stiftelsen och dess lokaler till en borg där endast personer med samma åsikter har tillträde. Detta bekräftas av Kastrinakis eget uttalande: ”Sedan organisationen bakom gallren slängdes ut (menar han Riksförbundet?), har lung och ro infunnits i stiftelsen”. Riksförbundet, Grekiska Föreningen i Stockholm, Kvinnoföreningen mf är icke önskvärda organisationer i stiftelsens lokaler. Allvaret i detta blir större om man beaktar att alla dessa organisationer representeras i stiftelsens styrelse. Med sitt agerande motverkar VU stiftelsens uppgift att vara en plats där alla möts och har tillträde.
  Ordföranden och VU anklagas för egenmäktighet och åsidosättande av stiftelsens stadgar. Enligt §10 i stadgarna har VU till uppgift att administrera stiftelsens löpande ärenden. I dessa löpande ärenden ingår inte att anlita advokat och väcka talan mot tidigare styrelseledamöter och inte heller att väcka talan om avhysning mot två hyresgäster som tillika är organisationer som representeras i stiftelsens styrelse. Enligt §4 i stadgarna är styrelsen beslutför då minst 9 ledamöter är närvarande. För beslut krävs det absolut majoritet. Då dessa beslut inte togs under sammanträdet i mars 2008 och inget sammanträde har hållits sedan dess har de fattats av VU och är därmed ogiltiga. Dessa är några av de många beslut som har fattats av VU utan någon som helst möjlighet för resterande ledamöter att delta i beslutsprocessen. Samtidigt ansvarar var och en, enligt stiftelselagen, för varje åtgärd som styrelsen tar och för hela dess verksamhet.
  Ordföranden och VU anklagas för att, genom lögner och falsk bevisning, påverka Länsstyrelsens beslut i fråga om viktiga ärenden. Denna verksamhet har det nuvarande VU ägnat sig åt under flera år och har skapat en ytterst negativ bild av stiftelsen i Länsstyrelsens ögon. Det senaste i raden av dessa påståenden kom från Tsappos då han, inför sammanträdet den 7:e april, meddelade Mikael Wiman om att han hade information om att hot och våld skulle förekomma under sammanträdet. Detta föranledde M. Wiman att neka oss tillträde till Länsstyrelsens lokaler. Ett barn kan förstå att denna lögn hade för avsikt att ställa in sammanträdet som Tsappos och resten av VU inte vill hålla, till vilket pris som helst.
  VU anklagas för inbrott i Grekiska Föreningen i Stockholms källarförråd. Vid något tillfälle under hösten 2008 bröt man sönder låset till förrådets dörr, avlägsnade det mesta av föreningens egendom som förvarades där och istället placerade man gammal utrustning tillhörande Kulturhuset. Sedan dess har dörren till förrådet stått olåst och halvöppet vilket har resulterat i att ännu fler saker har försvunnit. Under ett samtal inför vittne mellan fastighetsskötaren Lekkos och föreningens förra ordförande medgav han inbrottet. Han blev uppmanad att snarast åtgärda låset samt återlämna eller ersätta den stulna egendomen. Men till dags dato, ett halvår efter inbrottet, har VU fortfarande varken åtgärdat låset eller återlämnat/ersatt föreningens egendom.
  Ordföranden och VU anklagas för falsk / bristfällig bevisning och falskt intygande gentemot länsassessor Mikael Wiman samt Fastighetsägarnas jurister Turid Cappé Möllerström och Liselott Kristoffersson. Detta har resulterat i att Grekiska Föreningen i Stockholm har stämts inför domstol med krav om omedelbar avhysning.
  Ordföranden och VU anklagas för att använda sig av felaktiga, icke justerade och underskrivna protokoll. Vid samtal med K. Sinodinos erkände T.Tsappos att protokollet från sammanträdet i mars 2008 inte var skrivet på ett med de faktiska förhållandena överensstämmande sätt, men eftersom han redan hade undertecknat det ”skämdes” han för att dra tillbaka det och rätta till felaktigheterna.

  Den sista i raden av lögnaktiga påståenden och halvsanningar från VU är ”pressmeddelandet” som figurerar på http://www.grekisk.se. Här påstås det att Länsstyrelsen inställde sammanträdet på obestämd tid. Detta är ännu en fräck lögn. Mikael Wiman hade ingen befogenhet att ställa in sammanträdet då det inte var han som var sammankallande. Vad han sade till de samlade ledamöterna var att Länsstyrelsen inte kunde upplåta sina lokaler till vårt sammanträde och att vi kunde hålla sammanträdet någon annanstans. Och vad han absolut inte gjorde var att ställa in mötet på obestämd tid. Vidare kan man läsa att Länsstyrelsen ”ställde in” sammanträdet eftersom man var rädd att det skulle uppstå bråk från vissa ledamöters sida som motverkar den nuvarande lagliga styrelsen. Vi vill påpeka för T. Tsappos och resten av VU att hela den nuvarande styrelsen är laglig och inte endast de ledamöter som delar ordförandens och VUs åsikter. Vad som inte redogörs i VUs skrivelse är att informationen om att det skulle förekomma våld och hot under sammanträdet fick Wiman av Tsappos ca en timme före sammanträdet.

  Alla dessa punkter tillsammans utgör endast en del av missförhållandena som råder inom Kulturhuset. Ordförandens och VUs handlingar och tillvägagångssätt är under all kritik och visar på ett övertydligt sätt att ni har förverkat rätten till ert mandat. Ni har misskrediterat stiftelsen och skadat allvarligt dess anseende och trovärdighet som institution och sått splittring och osämja bland grekerna i Stockholm.

  Vi, underteckande ledamöter, tar avstånd från och fördömer dessa handlingar och kräver ordförandens och VUs omedelbara avgång.

  Stockholm, 09.04.15

  Styrelseledamöterna Grekiska Kulturhuset St. Johannes Teologen

  Alexandros Ikonomou (Grekiska Riksförbundet)

  Emmanuil Terzakis (Grekiska Riksförbundet)

  Konstantinos Stavroulakis (Grekiska Riksförbundet)

  Konstantinos Sinodinos (Grekiska Lördagsskolan)

  Christos Timoudas (Grekiska Lördagsskolan)

  Panagiota Christofi (Svesnk – Cypriotiska Föreningen)

  Nikoletta Kereklidou (Grekiska Kvinnoföreningen)

  Georgios Karanikas (Panipirotiska Sällskapet)

  Olga Margetis-Keramefs (Grekiska Föreningen i Stockholm)

  För kännedom:

  Landshövding Per Unckel

  Länsassessor Mikael Wiman

  Länsassessor Marie Ho

  Greklands Ambassad

  Cyperns Ambassad

 3. Αχ αδερφέ μου αυτοί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του καπιταλισμού…
  EKOΒROTTSMYNDIGHETEN, μεγάλε!
  Χαϊδευτούλια μου, αυτή τη φορά σας λυπάμαι.

  (Πιθανή απάντηση: Δεν μας τρομάζει τίποτα όμως γιατί κοντά μας θα είναι το κνιτοβρέφος ο Τσίπρας και θα καθαρίσει για πάρτη μας. Χα, χα, χα, χαχα
  Νομίζατε ότι θα κάναμε Συνέδριο ηρωϊκό και πένθιμο χωρίς κουκουλοφόρους προστάτες της Λαϊκής Κλεφτουριάς, της Επαναστατικής Λαμογιάς και της Καφρίλας των Πεινασμένων.)

  Παναγιά μου, τα σίδερα είν’ για τους…

 4. Θα κλασουν τα αρχιδια του Τσαππου αλλα πιο πολυ του ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ. Αυτες οι πανες της περιοδου των γυναικων απο 43 και πανω ειναι υποδικοι για απατεςκαι κλοπες. Ας εχουν υπομονη να περιμενου μερικες βδομαδες ακομη και μετα θα δουν.Λωποδητες, ειστε ξωφλημενοι.Ο Τερζακης ο γνωστος κρητικος γυφτος, δεν μπορει ποτε να ληφθει υποψην.Ειναι παλακιδα του Χαηδευτου. και ολα αυτα για ενα μπουκαλι ΟΥΖΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ. η ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ για διαταραξη του διανοητικου τηςσυστηματος,οποτε αυτη δεν μπορει να φανει χρησημη στο Βοθρο. Γιαυτους που ανυσηχουν ας περιμενουν μεχρι τις 2 ΜΑΗ ωρα 13.01Ενα πρεπει να ξερεται ψοφιμια ΠΑΙΤΙΔΕΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΧΟΝΤΡΟΚΩΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ> Η ΣΤΕΓΗ ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΘΡΟΥ> καλη νυκτα και ονειρα γλυκα με αγγουρια η ραπανακια.

 5. Ρε σεις κομμούνια; Τόσο μαλάκες είστε;
  Να σας πηδάει ένας Καστρινάκης και σεις να τρέχεται στον …Unckel;
  Καλά, δεν σας είπε κανένας ότι το Ίδρυμα δεν είναι ούτε του Unckel ούτε της Πρεσβείας ούτε καμμιάς καριόλας είτε αυτή λέγεται Καρανίκας είτε Φρανκοκώλα είτε Εμμανουέλλα.
  Το σπίτι είναι όλων εκείνων που σας έχουν φτυσμένους.

  Και κάτι ακόμα: ο δωρητής του είναι η Ενορία του Αη Γιάννη S:t Johannes Theologen – μεγάλη η χάρη του! Θα σας τιμωρήσει γιατί ο μπάρμας του λέγεται EKOBROTTSMYNDIGHETEN!
  Κάγκελα παντού…

 6. Καλα τα γραφεις φιλε μου.Το μεγαλο γαμησι θα ακολουθησει συντομα. Και σε χοντροκωλες και σε μικροκωλες. Η φαση θα ειναι οταν αρχισει ο ελληνισμος να γαμαει τον Ουλη, τον Χαηδευτο η και στην αναγκη την Φραντζεσκα. Τοτε θα πεσει πολυ γελιο. Το ιδιο πολυ οπως τις 2 του ΜΑΗ 11 μεχρι 13.00

 7. Plaka me kaneis…
  akou:
  isos pote ma nin sou eipan oti i enoria “Agios Giannis Theologen ” APEBIOSE to 1980.
  Apo tote yparxoun oi syllogoi san meli tou Styrelse tis Stegis.
  Autoi oi syllogoi leitourgousan me allo katastatiko.Se auto upirxan 3 ekprosopoi tis Enorias ( Dalianis, Tsappos kai Merakos) san idrytes pleon giati i enoria eixe dialythei ek ton pragmaton.Etsi leitourgise to Idryma 23 oloklira xronia.
  Otan NEKRANASTITHIKE I Enoria “Agios Giannis Theologen …
  OXI san FÖRSAMLING ( pou milaei kai to katastatilo) all SAN FÖRENING ” Grekiska Kulturhuset ST: Johannes Theologen” epanefere to palio katastatiko
  me BIA kai NOTHEIA me ti voiteia tis NOMARXIAS .
  H Nomarxia voithaei giati exoun oi idrytes prosopikes kai filikes sxeseis me kapoion ypallilo kai pithanon kati na tou exoun taxei…
  Se auto to katastatiko grafei oti prepei kai i enoria na exei ekprosopous .OMOS ENORIA DEN YPARXEI EDO KAI 23 XRONIA!!!
  Oso gia to an oi treis idrytes einai kai Dorites…
  Gia na AGORASTEI to ktirio ayto EGINE ERANOS apo olous tous Ellines tis Stokxolmis, mazeftikan xrimata, mexri kai laxeioforos agora egine, doulepse polys kosmos ( eytyxos akomi zoun merikoi pou mporoun na to diavevaiosoun), den mas sta xarise KANENAS Dalianis, oute Merakos OUTE Frangkos…Aytoi isan aplos sta ” pragmata” logo eykolias sti glossa kai gnorimies…Dieykolinan diladi tin agora.
  Antitheta legetai oti kapoioi apo toys treis idrytes epofelithikan kai apo pano.
  AYTO to SPITI einai OLON ton Ellinon. Katalaves tora giati mas PNIGEI to dikio???
  Na doume tora ti psyxi tha paradosoun
  merikoi – merikoi pou skizoun ta imatia tous gia to Idryma!!!

 8. Λοιπόν agkathi,
  Ποιο δίκιο σε πνίγει;
  Που δεν μπορείς πλέον να κλέβεις από το ίδρυμα;

  Από τα γραφόμενά σου φαίνεσαι ότι είσαι ένας πειναλέος απ’ αυτούς που έκαναν περιουσία κλέβοντας το ίδρυμα.
  Είσαι μέλος της σπείρας του υποκόσμου της λεγόμενης ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΟΥΗΔΙΑΣ.
  Η Ομοσπονδία αυτή, και το ξέρεις πολύ καλά, διοικείται από το ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ και την σπείρα απατεώνων της ΑΛΕΚΑΣ ΠΑΠΑΡΗΓΑ.
  Η εντολή που έχουν οι απατεώνες και κλέφτες της ομοσπονδίας από την ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΑΕ και την Παπαρήγα (παλαιότερα από τον γνωστό συμμορίτη και σφαγέα του ελληνικού λαού και καταδικασμένον εις θάνατον για τα εγκλήματά του, Χαρίλαο Φλωράκη) είναι κλέψτε, αρπάξτε και διαλύστε ό, τι ελληνικό υπάρχει στη Σουηδία.
  Αυτή την εντολή ακολουθούν πιστά επί δεκαετίες οι μόνιμοι αρχηγοί του ΚΚΕ, γνωστοί απατεώνες στην παροικία μας, Καριοφύλλης Χατζόπουλος, Χρυσόστομος Κοτσίνας, Κομνηνός Χαϊδευτός, Κωνσταντίνος Σαββίδης (αυτός είναι γνωστός στην παροικία μας και από την πολύκροτη υπόθεση της απάτης με τα ΠΑΡΚΙΝΓΚ). Την τελευταία εικοσαετία δρα υπογείως και πρόσφατα φανερά και απροκάλυπτα ο γνωστός απατεώνας, που θέλει να τον λέμε έντιμο απατεώνα, ο Γιάννης Κωνστάντης.

  Η «ενορία» ( Församling στα σουηδικά, ΚΟΙΝΟΤΗΣ στα ελληνικά, γράφει η σφραγίδα του από τότε που ιδρύθηκε) του Αγ. Ιωάννη το 1980 μεταβίβασε την περιουσία του στο ίδρυμα! Δεν διαλύθηκε!
  Αυτά που διαδίδουν οι κλέφτες και απατεώνες του συμμορίτη-σφαγέα ΦΛΩΡΑΚΗ και τώρα της ΑΛΕΚΑΣ ΠΑΠΑΠΑΡΗΓΑ είναι γιατί τα κτήρια του ιδρύματος θέλει να τα οικειοποιηθεί η ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΑΕ.
  Απόδειξη είναι και το παραχαραγμένο καταστατικό που επέβαλε η ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΑΕ.
  Είναι γνωστό ότι το ΚΚΕ μόνο με παρανομίες, απάτες, παραχαράξεις και κλοπές, απειλές κατά της ζωής και πογκρόμ εναντίον έντιμων ανθρώπων μπορεί να επιζήσει. Με κανένα άλλο τρόπο!
  Απόδειξη επίσης είναι ότι ο κλέφτης και απατεώνας Κομνηνός Χαϊδευτός κατά διαταγήν της ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΑΕ προσπάθησε να πουλήσει πριν μερικά χρόνια το ίδρυμα.
  Ρωτάμε την ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΑΕ και τη Λία Καφαντάρη, η οποία έρχεται εσπευσμένα στη Στοκχόλμη, να συγχαρεί τους κλέφτες του κόμματός της για τις μέχρι τα τέλη του 2007 επιτυχίες τους στο άρμεγμα ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, που λες και εσύ, agkathi, αλλά και να τους επιπλήξει για την παταγώδη και σκανδαλώδη αποτυχία τους τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Ούτε μία κορώνα δεν μπόρεσαν να αρπάξουν από το ίδρυμα.
  Η Λία Καφαντάρη θα μεταφέρει την απογοήτευση της ΑΛΕΚΑΣ στους ανωτέρω κλέφτες και κυρίως στον αποτυχημένο Γιάννη Κωνστάντη.

  Οι κλέφτες της ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΑΕ κατηγορούν και τη Νομαρχία Στοκχόλμης και κατά συνέπεια και όλη τη δικαστική εξουσία και το σύνταγμα της Σουηδίας για μεροληπτική συμπεριφορά υπέρ της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου.
  Και ποια είναι αυτή η κοινότητα, Γιάννη Κωνστάντη και Λίλα Καφαντάρη, που ολόκληρο το σουηδικό κράτος έχει υπό την προστασία του και καταπατά κάθε νόμο για την υπεράσπισή της έναντι της ομοσπονδίας και του ΚΚΕ;

  Για ποια ΒΙΑ και ποια ΝΟΘΕΙΑ μιλάει ο Γιάννης Κωνστάντης, κυρία Καφαντάρη;
  Γνωρίζει το ΚΚΕ ότι η Σουηδία είναι ανεξάρτητο κράτος και έχει τους δικούς της νόμους; Αν όχι πότε θα το μάθει; Οι νόμοι του Στάλιν δεν έχουν πέραση πουθενά στον κόσμο σήμερα!
  Σε λίγο θα μας πει ο έντιμος απατεώνας, Γιάννης Κωνστάντης, ότι και τον Καριοφύλλη άδικα τον έχωσαν φυλακή!
  Προκαλούμε τον Γιάννη Κωνστάντη, τον προσωρινό αρχηγό του ΚΚΕ στη Σουηδία να δώσει την ερμηνεία του ΚΚ€ όσον αφορά τον Νόμο Περί Ιδρυμάτων!
  Τολμάς Γιάννη Κωνστάντη; Εσύ που δεν τολμάς να βάλεις το όνομά σου ούτε στην επίσημη ιστοσελίδα του κώματός σου;
  Μπορείς, Γιάννη Κωνστάντη, να μας εξηγήσεις τι είναι αυτή η οργάνωση που λέγεται ROTARYκαι τι σχέση μπορεί αυτή η οργάνωση να έχει με το Ίδρυμα;

  Τα ίδια ισχύουν και για τους απατεώνες συνεργούς και συνοδοιπόρους του ΚΚ€: Πάνο Ουλή, Κωνσταντίνο Φουκάκη, Μανώλη Τερζάκη, Έλλη Χρηστάκη, Ελένη Αλουτζανίδου, Φραγκίσκη Παπαδοπούλου-Ζάβαλη, Δημήτρη Γεωργιάδη, Αθανάσιο Φαντέλα, Νίκο Κωνσταντινίδη, Παναγιώτη Μπαλιάκα, Θεόδωρο Καλαϊτζίδη, Γιαννούλα Φαλάρα, Αντώνη Θρήσκο, Ντίνα Ιορδανίδου, Δημήτρη Καραγιάννη, Κώστα Συνοδινό, Όλγα Μαργέτη, Νίκο Παπαδόπουλο, Θεόδωρο και Μαρία Χουλιάρα, Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη, Αλέξανδρο Οικονόμου, Νικολέτα Καρεκλίδου, Γεώργιο Καρανίκα και μερικούς ακόμα.

  Μήπως ο Αλέξης Τσίπρας θα απαντήσει εν ονόματι όλων των απατεώνων αύριο στο Ρίνκεμπι;

  http://www.greektube.org/content/view/52768/2/

 9. To ethnikosymvoulo milise. tora gelaei pardalo katsiki. gelaei ki ego olo mera ki olo nyxta. ellinika kala den kserei ego alla afto katalavainei einai megalo koursoumi. ason kilkis. ki afto den kserei ellinika alla kserei grafei. grafei pola kala ama den katlavenei ego ti lei. den ksero pou emathe tosa megala pragmata. prepei vgalei megalo panepistimio. mono pou ego den kserei ti grafei. tora to steilo sto ellinessouidias na mathoune olo to kosmo oti pasok edo sto souidia ehei megalo arhigo. ehei kai megala axridia leei. kai den fainete.

 10. Ειδα το λινκ που δώσατε…Χαχα χαχα
  Πότε τα έκανε όλες αυτές τις τσόντες η βουλευτής των Κομμουνιστών;
  Τώρα μάλιστα…Ηρθε στην Σουηδία η Λιλα να μας σώσει…Ετσι είναι τα μπουρδέλα, χρειάζονται και “πεταλουδίτσες” για να λειτουργίσουν.

  Καλώς την δεχτήκανε!

Comments are closed.