Επιστολή αναγνώστη για τη νεολαία των απατεώνων

Λάβαμε από αναγνώστη την παρακάτω επιστολή για την Κομσομόλ του απατεώνα Χαϊδευτού και των λοιπών λαμόγιων, την οποία διαβιβάσαμε στο Ungdomsstyrelsen και τη δημοσιεύουμε αυτούσια.

Flera månader i efterskott har det blivit känt att blufforganisationen Grekiska Ungdomsförbundet (Grekiska riksförbundets dotterbolag) har hållit sin 7:e ordinarie årsstämma den 24 november 2007 i Lund.

Från protokollet som fördes och undertecknades av Marianne Kerameas, Sanna Efstratiadou och Ioannis Vazouras framgår följande:

1. Närvarande var 47 representanter från Gruf:s påstådda lokala föreningar.

2. Från §11 i protokollet. ”Den avgående styrelsen föreslog följande ändringar: Ändring av åldersgräns: ny åldersgräns 7-35 (stadgar Artikel 7 § 6)”.

Alltså samma dag som årsstämman hölls årsstämman ändrade den övre åldersgränsen i stadgarna från 27 till 35 år.

Enligt vilka stadgar valdes de 47 representanterna?

Den demokratiska processen säger att de 47 måste väljas enligt stadgarna innan ändringen. Detta betyder att alla 47 representanter som de påstådda lokalföreningarna har ”röstat” hade en ålder på högst 27 år.

Hur kommer det sig att majoriteten av den nya ”invalda” styrelsen har en ålder på över 28 år? Alla 47 var ju högst 27 år gamla. Var kom alla 28 år gamla och uppåt ifrån?

Även om de ”lokala föreningar” visste att den avgående styrelsen skulle föreslå stämman om ändring av åldersgränsen, hur visste de att stämman skulle vara enig om ändringen och valde representanter som var äldre än 28 år gamla?

Var finns demokratin och ännu värre var finns logiken i detta?

Ännu värre är att hur t.ex. Christina Baliakas (född 1975-05-24) kunde bli vald i Gruf:s styrelse redan 2005 då hon över 30 år gammal och dessutom bli ordförande!

Hur valdes hon? Enligt stadgan som kanske skulle ändras två och ett halvt år senare?

Är det inte så att Ungdomsstyrelsen finansierar demokratiskt uppbyggda organisationer?

Grekiska ungdomsförbundet får och förvaltar över en och en halv miljon kronor varje år. Hur går det med den interna revisionen? Gruf struntar helt och hållet i att välja interna revisorer. Styrelsen får förvalta pengarna utan någon som helst kontroll! Den auktoriserade eller godkända revisorn som de anlitar gör endast stickprovskontroll.

Trots att Gruf har ”haft” en rad föreläsningar om demokratins principer, de demokratiska processerna i Sverige och i Grekland, trots det ”stora intresset” och det ökade deltagande i Gruf:s demokratiska processer från ungdomarnas sida så tar inte styrelseledamöterna både i lokala föreningar och i Gruf:s styrelse sina uppgifter på alvar, vilket upplevs av Gruf som problematiskt (se svaren på enkätfrågorna).  Men Gruf ger sig inte! Det kommer att ”fortsätta” med sin föreläsningsserie om demokratin samt de informationsmötena om Gruf:s demokratiska uppbyggnad och dess demokratiska processer.

Man kan undra om Gruf:s ungdomar har lika stora psykiska problem eller lider av depression som modersföretaget Grekiska riksförbundets kvinnosektion (se Begäran om förlängning Projekt ”Kvinnor Starta Eget” Dnr: Ju 2005:15-2007-0010). Eller står de inte ut med de stalinistiska föreläsarnas föreläsningar om demokrati.

PS. Om ni vill veta hur mycket respekt har Frantzeska Papadopoulou-Zavalis för demokratin, lagar och förordningar ni får gärna kontakta länsassessorn Mikael Wiman (Länsstyrelsen, Stockholm, Stiftelser, 08-785 42 55, mikael.wiman@ab.lst.se). Hon har dragit på sig massor med förelägganden då hon och hennes stalinistiska gäng kapade Stiftelsen Grekiska Kulturhusets styrelse för att plundra den på sina tillgångar.  

Комсомол

Σε λίγο, νέες αποκαλύψεις για  την Комсомол του γνωστού τηγανιέρη, ντονερτζή-ψητά απατεώνα Κ. Χαϊδευτού, της κομσομόλας (πόμολο) Φ. Παπαδοπούλου-Ζάβαλη και του Γομάρ Ταρίφ…