Stiftelseurkund

Stiftelseurkund
STIFTELSEURKUND
GREKISKA KULTURHUSET
S:T JOHANNES THEOLOGEN

Undertecknade, Alexander Frangos, Demetrios Meracos och Demetrios Dalianis, styrelseledamöter i kyrkorådet S:t Johannes Theologen grekisk-ortodoxa församling Stockholm, har av församlingen befullmäktigats att å församlingens vägnar inköpa fasta egendomen tomten nr 21 inom kvarteret Odin med adress Idungatan 4, Stockholm samt att efter köpets avslutande transportera detsamma å under vardande stiftelsen ”Grekiska Kulturhuset – S:t Johannes Theologen”.

Efter samråd med de övriga styrelseledamöterna inom kyrkorådet i församlingen, med representanter för olika grekiska organisationer, Grekiska Riksförbundet, samt med ett ansenligt antal medlemmar i den grekiska kolonien i Stockholm, få vi härmed göra följande helt ideell stiftelse.

§ 1
Stiftelsen har till uppgift att förvalta fastigheten Idungatan 4. Denna fastighet skall tjäna som kulturellt centrum för den grekiska kolonien i Stockholm och främja kulturellt samarbete mellan Sverige och Grekland, vad avser konst, litteratur, musik mm.

Stiftelsen skall även främja och i sin verksamhet prioritera ungdomsverksamheten inom den grekiska kolonien och vinnlägga sig om den grekiska ungdomens vård och fostran.

§ 2
Stiftelsen skall omhänderhava och förvalta, förutom fastigheten Idungatan 4, donerade medel och avkastningen av dessa medel skall brukas för i § 1 nämnt ändamål. Medlen skall vara deponerade i bank.

§ 3
Det uppdrag, som omförmäles i §§ 1 och 2 skall anförtros åt en styrelse, som skall ha sitt säte i Stockholm.

Styrelsen skall bestå av 15 personer, vilka inom sig utser en ordförande och en vice ordförande samt kassaförvaltare. Styrelse utser därjämte inom eller utom sig en sekreterare. Kassaförvaltaren och sekreteraren kan vara samma person.

Styrelsen är beslutför då minst 9 ledamöter äro närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsemedlem utses för en period av 3 år. Avgående styrelseledamot må omväljas. Jämväl 15 suppleanter skola utses.

Stiftelse utser styrelsen. Därefter utser styrelsen efterträdare för avgången ledamot.

Till styrelseledamot och suppleanter skall kallas personer ur S:t Johannes Theologen grekisk-ortodoxa församlingen, representanter för grekiska organisationer i Stockholm och Grekiska Riksförbundet.

§ 4
Revision av styrelsens förvaltning skall ske genom försorg av notariatavdelningen vid Skandinaviska Banken, Stockholm, som för sådan ändamål årligen skall utse revisor. Revisionsberättelse skall föreligga senast 1 mars varje år, avseende granskning av föregående kalenderårs verksamhet.

§ 5
Stiftelsens verksamhet skall icke stå under myndighets överinseende.

§ 6
Närmare stadgar för stiftelsen skola upprättas och antagas av stiftelsens styrelse vid dess första lagtima sammanträde.

Sålunda stiftat: betygar

Stockholm den 7 mars 1980

Alexander Frangos
Demetrios Meracos
Demetrios Dalianis

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (URKUND)

STIFTELSEURKUND

GREKISKA KULTURHUSET

S:T JOHANNES THEOLOGEN

Undertecknade, Alexander Frangos, Demetrios Meracos och Demetrios Dalianis, styrelseledamöter i kyrkorådet S:t Johannes Theologens grekisk- ortodoxa församling, Stockholm, har av församlingen befullmäktigats att instifta en ideell stiftelse, benämnd Grekiska Kulturhuset, S:t Johannes Theologen. För denna stiftelse skall gälla följande.

§ 1.

Stiftelsen har till uppgift att främja kulturellt samarbete mellan Sverige och Grekland vad avser konst, litteratur, musik m m. Stiftelsen skall även främja och i sin verksamhet prioritera ungdomsverksamhet inom den grekiska kolonien och vinnlägga sig om den grekiska ungdomens vård och fostran.

Stiftelsen skall för detta ändamål i första hand förvärva, äga och förvalta fastigheten tomt nr 21 inom kvarteret Odin med adress Idungatan 4, Stockholm, vilken fastighet skall utgöra stiftelsens verksamhetscentrum.

§ 2.

Stiftelsens angelägenheter skall anförtros åt en styrelse som skall ha sitt säte i Stockholm.

Styrelsen skall bestå av 17 personer jämte 17 suppleanter, vilka inom sig utser ordförande, vice ordförande samt en kassaförvaltare. Styrelsen utser därjämte inom eller utom sig en sekreterare. Kassaförvaltaren och sekreteraren kan vara samma person.

Styrelsen är beslutför då minst 9 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsemedlem utses för en period av 3 år. Avgående styrelseledamot må omväljas.

Till styrelseledamot och suppleant kan utses personer ur S:t Johannes Theologens grekisk-ortodoxa församling, representanter för grekiska organisation i Stockholm och Grekiska Riksförbundet. Styrelsen utses i den ordning som särskilda stadgar utvisar, dock att grundarna, Alexander Frangos, Demetrios Meracos och Demetrios Dalianis äger första gången utse styrelsens ledamöter.

§ 3.

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas av två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad. Revisorerna utses första gången av grundarna.

§ 4.

Stiftelsen skall enligt sina särskilda stadgar äga och förvalta förutnämnda fastighet Idungatan 4, Stockholm. Stiftelsen skall även äga rätt att uttaga pant brev i fastigheten och belåna densamma.

Till stiftelsen donerade medel liksom avkastningen av dessa medel skall i första hand disponeras för fastighetens drift, förvaltning och den verksamhet som där avses att bedrivas. Kontanta medel och värdehandlingar skall vara deponerade i bank.

§ 5.

Stiftelsens verksamhet skall stå under Länsstyrelsens i Stockholms län överinseende.

§ 6.

Närmare stadgar för stiftelsen skall upprättas och antagas av stiftelsens styrelse vid dess första sammanträde.

Sålunda stiftat: betygar

Stockholm den 7 mars 1980

Alexander Frangos

Demetrios Meracos

Demetrios Dalianis