Stadgar

Το μόνο νόμιμο καταστατικό του Ιδρύματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ είναι αυτό που ακολουθεί. Οποιοδήποτε άλλο καταστατικό το οποίο παρουσιάζεται και στο οποίο φαίνεται ότι η ομοσπονδία έχει την πλειοψηφία στο Δ.Σ. του ιδρύματος ή ότι είναι ιδιοκτήτης αυτού είναι παράνομο και πρέπει να καταγγέλλεται στις αρμόδιες σουηδικές υπηρεσίες και τον ελληνισμό. Η Νομαρχία του Νομού Στοκχόλμης, η οποία έχει την εποπτεία των ιδρυμάτων, έχει απαγορεύσει στο παρελθόν τα διάφορα παράνομα καταστατικά που οι επιτήδειοι χρησιμοποιούσαν. Έγκυρες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τη Νομαρχία.

STADGAR
För
STIFTELSEN GREKISKA KULTURHUSET S:T JOHANNES THEOLOGEN
Antagna den 17 april 1980

§ 1
Denna stiftelsens namn är: GREKISKA KULTURHUSET – S:T JOHANNES THEOLOGEN.

§ 2
Stiftelsen ”Grekiska kulturhuset – S:t Johannes Theologen” verkar självständigt. De ändamål som avser §§ 1 och 2 i Stiftelseurkunden främjas med alla medel. Stiftelse i sin verksamhet skall söka samarbete med den grekiska ambassaden i Stockholm samt de grekiska och svenska myndigheterna.

§ 3
Stiftelsen förvaltas och företrädes av en styrelse, som har sitt säte i Stockholm.

Styrelse skall bestå av 17 ledamöter, som första gången utses av grundarna. De tre befullmäktigande ledamöter, som undertecknar stiftelseurkunden må tillhöra styrelsen så länge de så önska. För styrelsens ordinarieledamöter 17 suppleanter kan utses. Nya styrelseledamöter och suppleanter utses framledes av styrelsen själv.

Till styrelseledamöter och suppleanter sker rekryteringen efter anvisningar från följande organisationer och med följande sammansättning:

S:t Johannes grekisk-ortodoxa församling 3 ledamöter
Grekiska Riksförbundet 3 ledamöter
Föräldrarföreningen för grekiska barn i Stockholm 2 ledamöter
Ipirotiska Broderskapet 1 ledamot
Grekiska föreningen i Stockholm 1 ledamot
Kvinnoföreningen i Stockholm 1 ledamot
Grekiska studenternas riksförbund i Sverige 1 ledamot
Cypriotiska föreningen 1 ledamot

Övriga 4 ledamöter utses på förslag av S:t Johannes grekisk-ortodoxa församling och i samråd med de övriga ledamöterna i styrelsen, valda inom koloniens medlemmar som åtnjuter allmän aktning.

På styrelsen i dess helhet faller uppgiften att tillse stiftelsens kontinuitet, så att den ledes av en styrelse, alltid representerande de existerande grekiska organisationerna och föreningarna.

Styrelsen utser ordförande inom sig. Även vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare utses av styrelsen inom sig.

Mandattiden för andra än de ursprungliga tre grundarna är tre år. Omval dock får ske för en eller flera perioder.

§ 4
Styrelse är beslutför, då minst nio styrelseledamöter äro närvarande. För beslut krävs absolut majoritet av de närvarande ledamöterna.

§ 5
Styrelse skall på kallelse av ordförande sammanträda så ofta anledning därtill föreligger dock minst två gånger varje år, eller då minst fyra styrelseledamöter med uppgift och anledning därom göra framställning. Kallelse utgår till samtliga ledamöter och suppleanter, vilka har rätt att närvara, även när de icke ersätta ordinarie ledamot, dock utan rösträtt.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll på svenska upptagande namn på närvarande ledamöter, de ärenden som förekommit samt besluten. Protokoll justeras genast eller före nästa sammanträde.

§ 6
Det skall åligga styrelsen att handhava stiftelsens förvaltning och räkenskaper.

Styrelsen skall årligen över förvaltningen avgiva berättelse, i vilken berättelse skall finnas intagna in- och utgående balansräkning för det förflutna räkenskapsåret samt vinst- och förlusträkning för samma år.

§ 7
Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem, som styrelsen därtill utser.

§ 8
Styrelsen äger behandla förslag och fatta beslut om utnämning till hedersledamot av personer, oavsett nationalitet, som har gjort sig förtjänt inom grekiska kolonien för befrämjandet av dess kulturella liv.

§ 9
Vid första sammanträde väljer styrelse ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

Dessutom väljer styrelse ett verkställande utskott (VU) om fem styrelseledamöter samt ett förvaltningsutskott (FU) om tre styrelseledamöter.

§ 10
Verkställande utskottet (VU), i vilket styrelsens ordförande och sekreterare ingår, sammanträder en gång i månaden eller så ofta ordföranden finner nödvändigt, och har till uppgift att administrera stiftelsens löpande ärenden.

§ 11
Förvaltningsutskottet (FU) bistår kassaförvaltaren i dennes uppgift, handhar bankärenden, vakar över fastighetens skötseln och sammanställer ekonomiska rapporter till styrelsen per halvår.

§ 12
Styrelsen äger lämna anslag endast till ändamål som stadgas i § 2 ovan. Däremot är styrelsen oförhindrad att tillgodose allenast visst eller vissa av de stadgade ändamålen.

§ 13
Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas av två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad. Revisorerna utses första gången av grundaren. Revisorerna utser därefter själva sina efterträdare. Vid förfall för båda revisorerna utses nya av den nedan under § 16 omnämnda tillsynsmyndigheten.

§ 15
Av revisionsberättelsen skall ett exemplar överlämnas till stiftelsens styrelse.

Har revisorerna icke funnit anledning till anmärkning föreligga mot styrelsens ekonomiska förvaltning anses att ansvarsfrihet vara beviljad.

§ 16
Stiftelsen skall anmälas till länsstyrelsen i Stockholms län och stå under dennas tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn av stiftelser.

§ 17
Ändring av dessa stadgar må beslutas av minst tretton jakande svar av styrelsens ledamöter, efter kallelse sänd en månad tidigare med angiven stadgeändring, med godkännande av tillsynsmyndigheten.

Ändring av bestämmelserna i § 2 angående stiftelsens ändamål må icke ske utan godkännande av Kammarkollegiet.